ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Διαγνωστική επίσκεψη 50
Αφαίρεση σπίλου με τοπική από 150
Κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο από 50