ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Διαγνωστική επίσκεψη 50
Μικρά χειρουργεία (ΣΚΣ, γάγγλια, όγκοι δακτύλων, μορφώματα δακτύλων κ.ά.) 450-600
Μεγάλα χειρουγεία (ωλένια νευρίτιδα αγκώνος κ.ά.) 700-900