ΕΤΗΣΙΟ CHECK-UP

checkup_women_02 τσεκάπ check up γυναικολογικό καρδιακό γενική αίματος εξέταση

Ειδική τιμή πακέτου – 250€

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γυναικολογική εξέταση:

1. Κλινική εξέταση
2. Ψηλάφιση μαστών
3. Υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων
4. Test PAP

Καρδιολογική εξέταση:

1. Κλινική εξέταση
2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
3. Triplex

Παθολογική εξέταση

1. Κλινική εξέταση
2. Ακρόαση πνευμόνων
3. Έλεγχος χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής

Γαστρεντερολογική εξέταση

Δερματολογική εξέταση

Οδοντιατρικός έλεγχος

Εξετάσεις αίματος

Αιματολογικές

Γενική εξέταση αίματος
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

Βιοχημικές

Σάκχαρο ορού (GLU)
Ουρία ορού (UREA)
Κρεατινίνη ορού(CREA)
Ουρικό οξύ ορού (UA)
Χοληστερόλη ορού (CHOL)
Τριγλυκερίδια ορού
Χοληστερόλη HDL
Χοληστερόλη LDL
Ασπαρτική αµινοτρανφεράση ορού (AST-SGOT)
Αµινοτρανσφεράση αλανίνης ορού (ALT-SGPT)
Αλκαλική φωσφατάση ορού (ALP)
γ-Γλουταµυλική-Τρανσφεράση (γGT)
Χολερυθρίνη ορού ολική (TBIL)
Χολερυθρίνη ορού άµεσος (D-BIL)
Νάτριο ορού (Νa)
Κάλιο ορού (Κ+)
Ασβέστιο ολικό ορού (CA++)
CRP ποσοτικό

Νεοπλασματικοί δείκτες

Καρκινοεµβρυικό αντιγόνο (CEA)
α-εµβρυική σφαιρίνη (A-FP)
Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA 125)
Καρκινικό αντιγόνο (CA 15-3)
Καρκινικό αντιγόνο (CA 19-9)

Ορμονολογικές

T3 – Τριιωδοθυρονίνη
T4 – Θυροξίνη
TSH – Θυρεοτρόπος ορµόνη
FT3 – Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη
FT4 – Ελεύθερη θυροξίνη

Ειδική τιμή πακέτου – 230€

ΑΝΔΡΕΣ

Καρδιολογική εξέταση:

1. Κλινική εξέταση
2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
3. Triplex

Παθολογική εξέταση

1. Κλινική εξέταση
2. Ακρόαση πνευμόνων
3. Έλεγχος χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής

Γαστρεντερολογική εξέταση

Ορθοπαιδική εξέταση

Οδοντιατρικός έλεγχος

Εξετάσεις αίματος

Αιματολογικές

Γενική εξέταση αίματος
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

Βιοχημικές

Σάκχαρο ορού (GLU)
Ουρία ορού (UREA)
Κρεατινίνη ορού(CREA)
Ουρικό οξύ ορού (UA)
Χοληστερόλη ορού (CHOL)
Τριγλυκερίδια ορού
Χοληστερόλη HDL
Χοληστερόλη LDL
Ασπαρτική αµινοτρανφεράση ορού (AST-SGOT)
Αµινοτρανσφεράση αλανίνης ορού (ALT-SGPT)
Αλκαλική φωσφατάση ορού (ALP)
γ-Γλουταµυλική-Τρανσφεράση (γGT)
Χολερυθρίνη ορού ολική (TBIL)
Χολερυθρίνη ορού άµεσος (D-BIL)
Νάτριο ορού (Νa)
Κάλιο ορού (Κ+)
Ασβέστιο ολικό ορού (CA++)
CRP ποσοτικό

Νεοπλασματικοί δείκτες

Καρκινοεµβρυικό αντιγόνο (CEA)
α-εµβρυική σφαιρίνη (A-FP)
Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA 125)
Καρκινικό αντιγόνο (CA 15-3)
Καρκινικό αντιγόνο (CA 19-9)

Ορμονολογικές

T3 – Τριιωδοθυρονίνη
T4 – Θυροξίνη
TSH – Θυρεοτρόπος ορµόνη
FT3 – Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη
FT4 – Ελεύθερη θυροξίνη