Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «GENERAL SURGICAL & DENTAL CENTER», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμός 25, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2104222260, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@yoda-gsdc.gr και διεύθυνση ιστοσελίδας www.yoda-odc.gr, και εκπροσωπείται νόμιμα, παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας των τμημάτων Γενικής & Πλαστικής Χειρουργικής, Οδοντιατρικής, Γαστρεντερολογίας και Γυναικολογίας, για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση.
Η εταιρεία λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα απλά προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, κλπ.) καθώς και τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα υγείας για την δημιουργία ιατρικού φακέλου) που εσείς έχετε παράσχει ρητά και για τον συγκεκριμένο σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας και την δημιουργία ιατρικού φακέλου, μετά από την ενημέρωσή σας και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.
Η εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας που δεσμεύεται συμβατικά έναντι της εταιρείας για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας, είτε από τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία ιατρούς και οδοντιάτρους που δεσμεύονται επιπλέον και από τις οικείες διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός τους, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία.
Πρόσβαση στα συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται συμβατικά έναντι της εταιρείας για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας και οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία ιατροί και οδοντίατροι.
Επιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας που εσείς έχετε παράσχει είτε με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας της διαδικτυακής ιστοσελίδας μας, είτε των σχετικών πεδίων των λογαριασμών μας σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, για να απαντήσει στα αιτήματα, τα ερωτήματα ή/ και τα σχόλια που υποβάλλετε.
Η εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κλπ. των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, παρά μόνον εάν εσείς ως υποκείμενα των δικαιωμάτων σας το δηλώσετε ρητά, ή εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους φορείς και δικαστικές αρχές.
Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις, σε κάθε δε περίπτωση μέχρι να δηλώσετε την άρση της συγκατάθεσής σας για τους σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σχέσεις σας με την εταιρεία μας, καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα παραμένουν ως πληροφορίες για εσάς προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρεία και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων καθενός από εμάς.
Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας,
ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,
iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων σας,
iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, και
v) το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να ασκήσετε είτε με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 25, ΤΚ 18532 Πειραιάς, είτε ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@yoda-gsdc.gr , είτε fax στον αριθμό 2104222211 Η απάντηση της εταιρείας για την ικανοποίηση του δικαιώματός σας θα πρέπει να σας δοθεί εντός 30 ημερών από την επομένη της παραλαβής του αιτήματός σας.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε οποτεδήποτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλοντας καταγγελία, είτε εγγράφως, στο τμήμα Πρωτοκόλλου, στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση της ιστοσελίδας της www.dpa.gr.
Η εταιρεία αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας της προσωπικών σας δεδομένων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, τα οποία διαρκώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης, με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, και συμμορφώνεται με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων [Κανονισμός 679/2016/ΕΕ].

Η εταιρεία ενδέχεται να αναθεωρήσει, αλλάξει και να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να εκφράζει τις τρέχουσες πρακτικές και υποχρεώσεις μας και αλλαγές στην τεχνολογία. Θα δημοσιεύσουμε την τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα μας και οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής της. Πρέπει να ανατρέχετε τακτικά σε αυτή την πολιτική απορρήτου για να παραμείνετε ενημερωμένοι για τους όρους της. Εναλλακτικά, αντίγραφο της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας μας είναι διαθέσιμο όταν επισκέπτεστε την υποδοχή της Μονάδας. Για αντίγραφο της τρέχουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία.